سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دلنوشته ها

صفحات صحیفه ات، ماوراى اندیشه ها را درمى نوردد.

 شمشیر همیشه برنده اى را از نیام بیرون کشیده اى که از اقتدار آن، عالم به حقانیت وجودت اعتراف مى کند.

حرکتى را بنیان نهاده اى که تمام اعصار و قرون را در همه مرزهاى عالم امکان در برگرفته است.

صحیفه تو، فرزند قرآن است و وحى آن از عرش کربلا نزول یافته؛ با واسطه جبرئیل صبر تو؛ اى شکیبایى محض!

مرور زمین تو را خسته نکند!

شیعیان خود را بنگر که با چه اضطرابى بر بالینت نشسته اند.

اشک از دیدگانشان جارى است.

پس از کربلا، آنچه ندیدى آرامش بود و آنچه نیافتى، مجالى براى فریاد.

اما سکوت بلند تو نیز کربلاهاى مقدسى را در خود پرورانده است. شاگردانى که بر بالینت نشسته اند، این را به اثبات خواهند رساند. به آسمان بنگر که چقدر مشتاق پرواز توست!

در سرودهاى بى پایان رود، در چک چک باران، در ترنم نسیم صبح، ردّ نیایش هاى تو جارى است.

هم گام با تسبیح دریا، هم نفس با اذان طوفان، هم سفر با اقامه موج، رد نیایش هاى تو پیداست که طنین مى اندازد.

هستى، از زبان تو سخن مى گوید و اشک هاى نیم شبت، رازهاى مگوى آفرینش است که برملا مى شود.

کعبه، اقتدا مى کند به مناجات تو و اندوه عاشورایى ات عرق شرم نشانده است بر پیشانى افق. صداى رعد و برق ها، خطوط خشم توست از بى وفایى زمانه؛ از جور زمان که خواستند تو را در سکوت بنشانند؛ ولى خطبه هاى دمشقى ات را هیچ ابر سی